Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) αναλαμβάνει την υλοποίηση της Πράξης «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζόμενων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις
ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», της Δράσης: «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations) – Δράση 16913». Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.
Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων μισθωτών του Ιδιωτικού Τομέα, σύμφωνα με τις δεξιότητες που απαιτούνται από τις σύγχρονες τάσεις στους χώρους εργασίας και η βελτίωση τόσο της παραγωγικότητας των ωφελουμένων εργαζόμενων μισθωτών, όσο και η διατήρηση των θέσεων εργασίας τους στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης, ο πάροχος κατάρτισης Εργασία Εκπαιδευτική υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων, τα οποία περιλαμβάνουν:
I. Θεωρητική κατάρτιση, με δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, διάρκειας 80 ωρών που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων. Στους καταρτιζόμενους παρέχεται πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης, έχει συνάφεια με τις εκπαιδευτικές ενότητες του κάθε προγράμματος και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εργασιακές απαιτήσεις.
II. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.


Κάθε ωφελούμενος θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 400€ εφόσον ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης και επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων του φορέα πιστοποίησης που θα επιλέξει, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.
Για να δείτε το ΦΕΚ του έργου πατήστε εδώ


Επίσημος ιστότοπος πληροφόρησης: www.voucher.gov.gr.
 
Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.