Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης του έργου 

«Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών»

Κ.Δ.Β.Μ. Εργασία Εκπαιδευτική Α.Ε

 

 

Δείτε εδώ τον κατάλογο θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ για τις εξετάσεις πιστοποίησης της δράσης «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών – μελών του Ε.Μ.Φ.»

 

www.voucher.gov.gr