Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) αναλαμβάνει την υλοποίηση της Πράξης «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», της Δράσης: «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations) – Δράση 16913». Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.
Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων ή/και η επανακατάρτισή τους, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σύνολο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Δέσμες προτάσεων και οι οποίες συνθέτουν δεκαοκτώ (18) επιμέρους Άξονες. Το παρόν έργο ανήκει στην τρίτη (3) δέσμη: Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή και συγκεκριμένα στον επιμέρους Άξονα 3.2: Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ειδικότερα, το έργο αποσκοπεί στην απόκτηση ή/και επικαιροποίηση/αναβάθμιση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων, καθώς και στην απόκτηση σχετικής πιστοποίησης, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης, ο πάροχος κατάρτισης ΚΔΒΜ Εργασία Εκπαιδευτική υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων, τα οποία περιλαμβάνουν:
I. Θεωρητική κατάρτιση, με δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, διάρκειας 200 ωρών που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων. Στους καταρτιζόμενους παρέχεται πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης, έχει συνάφεια με τις εκπαιδευτικές ενότητες του κάθε προγράμματος και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εργασιακές απαιτήσεις.
II. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.


Κάθε ωφελούμενος θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 1000€ εφόσον ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης και επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων του φορέα πιστοποίησης που θα επιλέξει, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.
Για να δείτε το ΦΕΚ πρόσκλησης πατήστε εδώ


Επίσημος ιστότοπος πληροφόρησης: www.voucher.gov.gr.

 

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.